Các vị thiếu hiệp có biết cách nào để có được Bang cống, Quỹ bang, Tài nguyện bang không? Cứ địa bang có 3 game là Quả bang, Thú bang, Lửa bang, mỗi game có cách chơi riêng sản xuất ra tài nguyên khác nhau.


Bang cấp 1 có thể mở hệ thống đóng quân, trong đó cây ăn quả mỗi ngày có thể tưới 5 lần, sau mỗi lần tưới có thể ra 1 loại quả, có thể dùng cho thú cưng, ngoài ra còn phải cẩn thận xung quanh xuất hiện quái.
Nuôi thú cưng có số lần không hạn chế, hơn nữa cấp thú cưng sau khi tăng lên có thể ảnh hưởng tới bội số thưởng BOSS Bang, còn nếu nhận thưởng rượu thì có thể dùng ở Lửa bang.
Lửa bang phân ra sơ cấp và cao cấp. Lửa bang cao cấp cần bang chủ hoặc bang phó mới có thể mở, còn phải hao tài nguyên, người chơi bang cấp cao ngồi bên đống lửa uống rượu sẽ nhận được Exp, số lần uống rượu hạn chế, uống nhiều sẽ say.

 

Quản lý Bang
Lúc mới lập Bang, thành viên Bang còn ít, cần Bang chủ và Bang phó tìm kiếm đại hiệp gia nhập Bang đồng thời xử lý thông tin Bang, nhanh chóng phát triển Bang.


Chức vụ Bang
Trong Bang, Bang chủ căn cứ độ nhiệt tình và cống hiến giao chức vụ tương ứng, giúp Bang chủ quản lý công việc Bang. Chức vụ trong Bang chia là Bang chủ, Bang phó, Trưởng lão, Tinh anh và Bang chúng. Căn cứ chức vụ của người chơi để giao quyền hạn tương ứng.

 


Thăng cấp Bang
Thăng cấp bang cần bang chủ và bang phó xử lý công việc Bang, thăng cấp cần tiêu hao số lượng exp bang, tài quỹ bang và tài nguyên nhất định, đồng thời thăng cấp bang.
Exp bang có thể thông qua tương quan hoạt náo người chơi trong bang như: N.vụ bang hàng ngày, Bang chiến,... cũng có thể làm cho Bang tích lũy Exp bang, độ sinh động hội viên giúp bang nhanh chóng thăng cấp.

 


 

Cách nhận Quỹ Bang, tài nguyên bang?
Quỹ bang và tài nguyên bang nhận được qua quyên tặng và cứ địa bang, thành viên bang cùng thuộc về một đại gia đình, bang lớn dần sẽ mang đến phúc lợi cho thành viên bang.
Người chơi tích cực tham gia xây dựng bang có thể tăng cống hiến bang và thể hiện thực lực, có được điểm cống hiến lớn không những tăng cấp danh hiệu trong bang mà còn có thể dùng điểm cống hiến mua đạo cụ hiếm ở tiệm bang.


Tiệm bang
Tiệm bang dành cho người chơi đã gia nhập bang, người chơi có thể dùng điểm cống hiến tới mua đạo cụ hiếm.
Làm thế nào để có được điểm cống hiến?
Người chơi có thể thông qua quyên tặng bang, nhiệm vụ là phương thức đạt điểm cống hiến. Cống hiến và sinh động càng cao, thưởng điểm cống hiến càng nhiều.

 


Bang khoa kỹ
Bang khoa kỹ là Bang mà thành viên hướng vào thăng cấp kiến trúc, tăng lên kiến trúc có thể tăng chỉnh thể thuộc tính Bang, cấp bang tăng lên sẽ mở ra Bang khoa kỹ khác nhau.
Quy tắc thăng cấp:
1) Bang chủ tiêu hao quỹ bang, tài nguyên bang thăng cấp kiến trúc bang
2) Cấp bang ảnh hưởng tới cấp khoa kỹ lớn nhất
3) Cấp bang càng cao, thuộc tính kiến trúc bang càng cao, càng nhiều thuộc tính gia thành
4) Tăng kiến trúc bang có thể thăng trình độ tổng hợp Bang chiến

 

Luyện Bang
Trong luyện Bang, người chơi có thể tăng điểm thuộc tính bản thân, thông qua tiêu hao điểm cống hiến thăng cấp thuộc tính luyện, dựa theo cấp bang tăng lên, bang sẽ mở ta thuộc tính luyện khác nhau, người chơi có thể lựa chọn thuộc tính thăng cấp.
Quy tắc thăng cấp
1) Thông qua tiêu hao điểm cống hiến tăng lên cấp thuộc tính luyện
2) Bang chủ thông qua tiêu hao Quỹ bang, tài nguyên bang mở thuộc tính luyện mới
3) Bang cấp càng cao, bang chủ mở thuộc tính luyện càng nhiều

 


N.vụ Bang
Người chơi sau khi vào Bang, mỗi ngày có thể nhận 10 lượt n.vụ, hết số lần không thể nhận n.vụ Bang

 


Bang chiến
Giới thiệu cách chơi
Bang chiến là hoạt động đầu tien trong bang, mở 20:00~21:30 thứ 7 hàng tuần, mời các Bang chủ nhớ t.gian, đừng bỏ qua cơ hội tham dự Bang chiến.
Giải thích hoạt động
1) Độ sinh động bang trên 16 có thể tham dự Bang chiến
2)20:00-20:45 thứ 7 hàng tuần thi đấu tổ
3) 20:45-21:30 thứ 7 hàng tuần thi đấu Bảng Thiên Địa
Toàn bộ người chơi tham gia Bang chiến đều có thưởng, thưởng căn cứ XH điểm Bang chiến.

 

Gia nhập phe như thế nào
Gia nhập Phe chiến rất đơn giản, chỉ cần không ngừng hoàn thành số lượng n.vụ chính nhất định, liền gặp chỉ dẫn phe, người chơi tự lựa chọn phe tham gia, cùng đồng bọn hoàn thàng hoạt động phe.


Làm thế nào để chọn phe
Thành thật mà nói, trừ tên và dấu hiệu thì 2 phe gần như giống nhau, người chơi tùy ý chọn, tuy nhiên lựa chọn theo thiên mệnh cũng là lựa chọn không sai. Người chơi mau chóng tham gia để nhận thưởng hoạt động.


Đổi phe
Người chơi đã gia nhập phe có thể tự yêu cầu và tham gia một phe khác, người chơi đổi phe cần dựa theo thực lực hiện tại 2 phe, tiêu phí số vàng nhất định, hoàn thành chuyển phe

 

Nhiệm vụ phe chiến
Gia nhập phe có thể hàng ngày hoàn thành n.vụ phe, trợ giúp phe được nhận thưởng, số n.vụ hàng ngày có hạn. Tuy loại hình n.vụ khác nhau, người chơi chỉ cần dựa theo yêu cầu n.vụ là có thể đạt được.


Tuyển chọn chức vụ phe
Sau Bang chiến mỗi tuần có thể tuyển chọn chức vụ phe, XH cao nhất trong Bang làm Bang chủ, là Minh chủ tuần này của Phe này, XH thứ 2 làm Phó Bang, người chơi khác trở thành tả sứ và hữu sứ.


Làm thế nào để tham dự phe chiến
Chủ nhật hàng tuần 20:00 mở, nhấn bức tranh phía trên bên trái- chọn phe - nhấn đim tự động vào chiến trường phe.

 


Điểm phe
Điểm phe dựa theo chiến thắng phe trợ giúp, phe thắng đạt được khá nhiểu điểm phe
2 phe tham dự cần tranh đoạt trong cứ địa, giữ lấy cứ địa có thể liện tục nhận điểm, phe chiến chấm dứt bên nào nhận đợc nhiều điểm nhất giành thắng lợi.


Bảng Trảm sát Phe
Là Bảng số địch mà Phe giết được trong phe chiến. 00:00 thứ 2 hàng tuần reset bảng.