Đá ngoại công:

Hình ảnh

Đẳng cấp

Tính năng

Vị trí khảm nạm

Đá cấp 1

Hiệu quả khảm: Ngoại công + 21

Vũ khí, Khôi, Kiên giáp, Hài, Phù, Liên, Giới

Đá cấp 2

Hiệu quả khảm: Ngoại công + 38

Đá cấp 3

Hiệu quả khảm: Ngoại công + 73

Đá cấp 4

Hiệu quả khảm: Ngoại công + 155

Đá cấp 5

Hiệu quả khảm: Ngoại công + 276

Đá cấp 6

Hiệu quả khảm: Ngoại công + 514

Đá cấp 7

Hiệu quả khảm: Ngoại công + 1270

Đá cấp 8

Hiệu quả khảm: Ngoại công + 2571

 

Đá  nội công:

Hình ảnh

Đẳng cấp

Tính năng

Vị trí khảm nạm

Đá cấp 1

Hiệu quả khảm: Nội công + 21

Vũ khí, Khôi, Kiên giáp, Hài, Phù, Liên, Giới

Đá cấp 2

Hiệu quả khảm: Nội công + 38

Đá cấp 3

Hiệu quả khảm: Nội công + 73

Đá cấp 4

Hiệu quả khảm: Nội công + 155

Đá cấp 5

Hiệu quả khảm: Nội công + 276

Đá cấp 6

Hiệu quả khảm: Nội công + 514

Đá cấp 7

Hiệu quả khảm: Nội công + 1270

Đá cấp 8

Hiệu quả khảm: Nội công + 2571

 

Đá ngoại thủ:

Hình ảnh

Đẳng cấp

Tính năng

Vị trí khảm nạm

 

Đá cấp 1

Hiệu quả khảm: Ngoại thủ + 42

Giáp, Hộ thoái, Găng, Hài

Đá cấp 2

Hiệu quả khảm: Ngoại thủ + 77

Đá cấp 3

Hiệu quả khảm: Ngoại thủ + 146

Đá cấp 4

Hiệu quả khảm: Ngoại thủ + 310

Đá cấp 5

Hiệu quả khảm: Ngoại thủ + 552

Đá cấp 6

Hiệu quả khảm: Ngoại thủ + 1028

Đá cấp 7

Hiệu quả khảm: Ngoại thủ + 2540

Đá cấp 8

Hiệu quả khảm: Ngoại thủ + 5142

 

Đá nội thủ:

Hình ảnh

Đẳng cấp

Tính năng

Vị trí khảm nạm

Đá cấp 1

Hiệu quả khảm: Nội thủ + 42

Giáp, Hộ thoái, Khôi, Kiên giáp

Đá cấp 2

Hiệu quả khảm: Nội thủ + 77

Đá cấp 3

Hiệu quả khảm: Nội thủ + 146

Đá cấp 4

Hiệu quả khảm: Nội thủ + 310

Đá cấp 5

Hiệu quả khảm: Nội thủ + 552

Đá cấp 6

Hiệu quả khảm: Nội thủ + 1028

Đá cấp 7

Hiệu quả khảm: Nội thủ + 2540

Đá cấp 8

Hiệu quả khảm: Nội thủ + 5142

 

Đá sinh lực:

Hình ảnh

Đẳng cấp

Tính năng

Vị trí khảm nạm

Đá cấp 1

Hiệu quả khảm: Sinh lực + 420

Hài, Giáp, Hộ thoái, Khôi, Kiên giáp, Găng, Phù, Liên

Đá cấp 2

Hiệu quả khảm: Sinh lực + 765

Đá cấp 3

Hiệu quả khảm: Sinh lực + 1463

  

Đá cấp 4

Hiệu quả khảm: Sinh lực +3098

Đá cấp 5

Hiệu quả khảm: Sinh lực + 5520

Đá cấp 6

Hiệu quả khảm: Sinh lực + 10280

Đá cấp 7

Hiệu quả khảm: Sinh lực + 25395

Đá cấp 8

Hiệu quả khảm: Sinh lực + 51423

 

Đá chính xác:

Hình ảnh

Đẳng cấp

Tính năng

Vị trí khảm nạm

Đá cấp 1

Hiệu quả khảm: Chính xác + 18

Vũ khí, Khôi, Phù, Giới

Đá cấp 2

Hiệu quả khảm: Chính xác + 32

Đá cấp 3

Hiệu quả khảm: Chính xác + 63

Đá cấp 4

Hiệu quả khảm: Chính xác + 131

Đá cấp 5

Hiệu quả khảm: Chính xác + 236

Đá cấp 6

Hiệu quả khảm: Chính xác + 438

Đá cấp 7

Hiệu quả khảm: Chính xác + 1083

Đá cấp 8

Hiệu quả khảm: Chính xác + 2190

 

Đá né tránh:

Hình ảnh

Đẳng cấp

Tính năng

Vị trí khảm nạm

Đá cấp 1

Hiệu quả khảm: Né tránh + 18

Vũ khí, Hộ thoái, Kiên giáp, Liên

Đá cấp 2

Hiệu quả khảm: Né tránh + 32

Đá cấp 3

Hiệu quả khảm: Né tránh + 63

Đá cấp 4

Hiệu quả khảm: Né tránh + 131

Đá cấp 5

Hiệu quả khảm: Né tránh + 236

  

Đá cấp 6

Hiệu quả khảm: Né tránh + 438

Đá cấp 7

Hiệu quả khảm: Né tránh + 1083

Đá cấp 8

Hiệu quả khảm: Né tránh + 2190

 

Đá bạo kích:
 

Hình ảnh

Đẳng cấp

Tính năng

Vị trí khảm nạm

  

Đá cấp 1

Hiệu quả khảm: Bạo kích + 18

Vũ khí, Khôi, Phù, Giới

Đá cấp 2

Hiệu quả khảm: Bạo kích + 32

Đá cấp 3

Hiệu quả khảm: Bạo kích + 63

Đá cấp 4

Hiệu quả khảm: Bạo kích + 131

Đá cấp 5

Hiệu quả khảm: Bạo kích + 236

  

Đá cấp 6

Hiệu quả khảm: Bạo kích + 438

Đá cấp 7

Hiệu quả khảm: Bạo kích + 1083

Đá cấp 8

Hiệu quả khảm: Bạo kích + 2190

 

Đá kiên cố:

Hình ảnh

Đẳng cấp

Tính năng

Vị trí khảm nạm

Đá cấp 1

Hiệu quả khảm: Kiên cố + 18

Giáp, Hài, Phù, Giới

Đá cấp 2

Hiệu quả khảm: Kiên cố + 32

Đá cấp 3

Hiệu quả khảm: Kiên cố + 63

Đá cấp 4

Hiệu quả khảm: Kiên cố + 131

Đá cấp 5

Hiệu quả khảm: Kiên cố + 236

Đá cấp 6

Hiệu quả khảm: Kiên cố + 438

Đá cấp 7

Hiệu quả khảm: Kiên cố + 1083

Đá cấp 8

Hiệu quả khảm: Kiên cố + 2190