Phổ Thông

Bạch Mã

 

Tăng tốc độ: 150%, công: 25

Kiếm Xỉ Hổ

 

Tăng tốc độ: 160%, công: 175, HP: 3500

Kim Cương Lang

Tăng tốc độ: 160%, công: 225, phòng: 225

Bào Hoa Hùng

Tăng tốc độ: 175%, côn:g 275, phòng: 275

Hoạt Động

Sương Hàn Chiến Mã

Tăng tốc độ: 175%, công: 225, phòng: 225

Ngục Hỏa Chiến Mã

Tăng tốc độ: 175%, công: 225, phòng: 225

Bàn Dương

Tăng tốc độ: 160%, công: 150, phòng: 150

Niên Thú

Tăng tốc độ: 175%, công: 275, phòng: 275

Sở Truy

Tăng tốc độ: 160%, công: 175, HP: 3500

Bạch Trạch

Tăng tốc độ: 200%, công: 600, HP: 12000

Thị Huyết Lão Nha

Tăng tốc độ: 175%, công: 275, phòng: 275

Thụy Hoàng Thiên Kỳ

Tăng tốc độ: 200%, công: 375, HP: 7500

Phượng Hoàng

Tăng tốc độ: 175%, công: 375, HP: 7500

Thanh Ngưu

Tăng tốc độ: 160%, công: 150, phòng: 150

Thiên Niên Bạch Viên

Tăng tốc độ: 175%, phòng: 175, HP: 3500

Băng Nguyên Tuyết Lộc

Tăng tốc độ: 175%, phòng: 325, HP: 6500

Tường Vân Hạc

Tăng tốc độ: 150%, công: 50, phòng: 50

Cửu Thiên Thải Phượng

Tăng tốc độ: 175%, công: 175, HP: 3500