Cuồng Sư Bách Liệt
Gây sát thương cho địch ở phía trước, kèm theo hiệu quả định thân và tăng sát thương với địch ở trạng thái Thánh Hỏa

Thánh Hỏa Tịnh Thế
Minh Giáo sát ý tuyệt kỹ, gây sát thương cho địch ở phía trước, khi dùng k.năng duy trì gây mê địch.

Phi Hoàng Cước
Tiến nhanh 5m, vô địch tạm thời.

Minh Tôn Thánh Quyết
Tăng ngoại công, x.suất bạo, tốc độ cho mục tiêu ở gần, duy trì 10 giây.

Liệt Hỏa Oanh Lôi
Gây sát thương cho các mục tiêu xung quanh, tăng 1 tầng trạng thái Phong Lôi cho bản thân, hiệu quả chồng (tối đa 3 tầng).

Thiên Lôi Mãnh Tập
Chiêu thức sát thương nhiều đoạn. Tiến nhanh về phía địch, điên cuồng công địch. Tăng hiệu quả Phong Lôi của bản thân và tăng sát thương.

Hồng Liên Luyện Ngục
Gây sát thương địch ở phía trước, gây hiệu quả Giảm Tốc và tăng sát thương với địch ở trạng thái Thánh Hỏa

Phong Lôi Chấn Lạc
Chiêu thức trảo đầu. Giữ chặt đối phương đập mạnh xuống đất. Tăng 1 tầng trạng thái Phong Lôi của bản thân, hiệu quả chồng (tối đa 3 tầng).

Bôn Lôi Quyền
Gây sát thương địch ở phía trước, tăng 1 tầng trạng thái Phong Lôi của bản thân, hiệu quả chồng (tối đa 3 lần).

Phong Quyển Tàn Diệm
Liên tục 3 lần xoay chân, gây sát thương địch xung quanh, có thể di chuyển và đổi hướng dựa vào nút chỉnh, thêm trạng thái Thánh Hỏa với địch  bị trúng.

Viêm Long Bãi Vĩ
Minh Giáo giải khống kỹ. Dùng khi bị trạng thái bất thường. Giúp giải trừ trạng thái lạ của bản thận, và tránh địch ở gần.

Thương Long Trục Nhật
Chiêu thức liên kích 3 đoạn, tiến nhanh về phía trước công địch. Gây hiệu quả kích ngã và tăng k.năng sát thương địch ở trạng thái Thánh Hỏa.

Nga Mi Tử Anh Kiếm
Duy trì sát thương địch trong phạm vi hình quạt ở phía trước, gây hiệu quả định thân và tăng sát thương cho địch ở trạng thái Huyền Thương.

Khởi La Lục Biến
Tuyệt kỹ sát ý của Nga Mi, công mạnh mẽ địch ở phía trước gây sát thương nặng.

Hoa Ảnh Mê Tung
Tiến nhanh 5m, vô địch tạm thời.

Lung Linh Nhất Trịch
Phóng thích đạn khí nội công truy tung địch, duy trì sát thương với kẻ địch dọc đường, thêm hiệu quả Huyền Thương với mục tiêu, hiệu quả có thể chồng (tối đa 10 tầng).

Tố Nữ Dao Liên
Trận pháp trị liệu, hồi phục khí huyết cho đồng đội xung quanh.

Lăng Ba Diệu Vũ
Duy trì sát thương với địch xung quanh, tăng sát thương với địch ở trạng thái Huyền Thương.

Liên Bộ Diêu Nguyệt
Chiêu thức khống chế đơn thể, có thể kích ngã địch, thêm hiệu quả Tố Tâm cho mục tiêu.

Du Quang Hồi Thần
Trong phạm vi, gây sát thương cho địch, hồi phục khí huyết cho đồng đội. Gây hiệu quả định thân và tăng sát thương cho địch ở trạng thái Huyền Thương.

Hoa Phi Mãn Tụ
Liên tục công địch xung quanh, có thể di chuyển. Tăng 50% sát thương và gây hiệu quả giảm tốc với địch ở trạng thái Tố Tâm.

Đạp Tuyết Vô Ngân
Nga Mi giải khống kỹ. Dùng khi ở trạng thái bất thường. Giúp giải trừ trạng thái lạ của bản thân, bá thể và tăng 50% tốc độ của bản thân, duy trì 3 giây.

Phiêu Tuyết Xuyên Vân
Chiêu thức liên kích 2 đoạn, công địch từ xa, kích cuối gây choáng, tăng sát thương 45% địch ở trạng thái Tố Tâm.

Phi Tiên Lăng Phong
Chiêu thức liên kích 3 đoạn, gây sát thương địch ở phía trước, đoạn cuối gây hiệu quả kích bay, tăng sát thương 30% cho địch ở trạng thái Tố Tâm.

Đại Từ Đại Bi Thủ
Thiếu Lâm giải khống kỹ, dùng khi ở trạng thái bất thường. Giúp giải trừ trạng thái lạ của bản thân, gây chấn động địch ở gần.

Bàn Nhược Kim Cang Chưởng
Chiêu thức tụ lực, gây sát thương xung quanh, kèm theo hiệu quả định thân và tăng sát thương 100% với trạng thái La Hán.

Vi Đà Phục Ma
Tuyệt kĩ sát ý của phái Thiếu Lâm, gây sát thương địch xung quanh.

Đại Mãng Phiên Thân
Lăn nhanh 5m về phía trước, vô địch tạm thời.

Kim Cang Bất Hoại Công
Tăng thủ bản thân trong 20 giây, và kèm theo trạng thái La Hán, c.hóa k.năng sáo lộ La Hán.

Kim Chung Tráo
Tự thân phóng thích có thể chịu được khiên sát thương nhất định.

Đại Suất Bi Thủ
Gây sát thương địch xung quanh, kèm theo hiệu quả định thân và tăng sát thương 100% với trạng thái La Hán.

Long Trảo Thủ
Chiêu thức kiểm soát thể cường, có thể kích ngã địch, kèm theo trạng thái Phật Ấn, duy trì 15 giây.

Phổ Độ Chúng Sinh
Gây sát thương nhiều đoạn cho địch ở phía trước, kích cuối cùng gây hiệu quả kích ngã cho địch ở trạng thái Phật Ấn.

Kim Cang Phục Ma Khuyên
Gây sát thương địch xung quanh, kèm theo hiệu quả định thân, tăng sát thương 150% địch ở trạng thái La Hán.

Ma Ha Vô Lượng
Chiêu thức liên kích 3 đoạn, gây sát thương địch ở phía trước, có hiệu quả phù không với địch ở trạng thái Phật Ấn.

Vi Đà Hiến Chử
Công địch xung quanh, có thể di chuyển khi phóng thích, gây hiệu quả giảm tốc 75% và tăng sát thương 45% với địch ở trạng thái Phật Ấn.

Thần Môn Thập Tam Kiếm
Chiêu thức liên kích 3 đoạn, liên tục công nhiều đoạn, duy trì phù không địch ở trạng thái Kiếm Trận.

Thương Long Xuất Thủ
Tiến nhanh 5m, vô địch tạm thời.

Chân Vũ Thất Tiệt Kiếm
Tuyệt kỹ sát ý của phái Võ Đang, gây sát thương địch.

Thần Dương Vô Cực Công
Triệu hồi Vô Cực Trận, tăng thủ cho bản thân và đồng đội trong phạm vi trận pháp, và kèm theo trạng thái Vô Cực cho bản thân trong trận,  c.hóa chiêu thức sáo lộ Vô Cực.

Thái Hư Kiếm Trận
Bản thân kèm theo trạng thái Kiếm Trận, tăng công, c.hóa chiêu thức sáo lộ Kiếm Trận trong 8 giây.

Tam Hoàn Sáo Nguyệt
Chiêu thức tụ lực, gây sát thương trong phạm vi hình quạt ở phía trước, ở trạng thái Vô Cực, khi dùng k.năng nhận hiệu quả bá thể, tăng sát thương 75%.

Bát Quái Du Long Chưởng
Gây sát thương nhiều đoạn với địch ở phía trước, ở trạng thái Vô Cực, khi dùng k.năng nhận hiệu quả bá thể, tăng sát thương 85% và giảm tốc độ mục tiêu.

Thiên Tùng Phi Tuyết
Công nhanh địch trong phạm vi nhỏ, định thân địch và tăng 35% sát thương địch ở trạng thái Kiếm Trận.

Tiên Nhân Chỉ Lộ
Chiêu thức kiểm soát đơn thể, có thể kích ngã địch, ở trạng thái Kiếm Trận tăng sát thương 50%.

Như Phong Tự Bế
Võ Đang giải khống kỹ, dùng khi ở trạng thái bất thường, giúp giải trừ trạng thái lạ của bản thân, vô địch 1 giây và kích lùi địch xung quanh.

Nhu Vân Kiếm Pháp
Gây sát thương nhiều đoạn với địch ở phía trước.

Tuyết Áp Hàn Tùng
Gây sát thương và giảm tốc cho địch xung quanh, kích cuối kèm theo đóng băng. Ở trạng thái Vô Cực, khi dùng k.năng nhận hiệu quả bá thể, tăng sát thương 75%.